Nawigacja

 • DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  Przypominamy, że do dnia 7.02.2020r. należy oddac karte kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 • WAŻNE INFORMACJE

  Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, będzie trwał do 21 lutego 2020 r. do godziny 23.00

  Pierwszego logowania do strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/ będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00. 

  Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. 

  Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu. 

  Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 03.02.2020 r. do 07.02. 2020 r.

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021 !!

   

  Zasady rekrutacji

  Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, będzie trwał do 21 lutego 2020 r. do godziny 23.00

  Pierwszego logowania do strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/l będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00. 

  WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

  Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:

  • zatwierdzić wniosek w systemie, 
  • wydrukować, 
  • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
  • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. 

  Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. 

  Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu. 

  Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 03.02.2020 r. do 07.02. 2020 r.

  • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.
  • Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
  • We wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/opiekunowie wskazują wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Przedszkole wskazane na pierwszym miejscu we wniosku nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  • Wniosek wypełniany jest według adresu zamieszkania kandydata w dniu wypełniania wniosku.
  • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego wywiesza się w formie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane.
  • W terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do mikołowskich przedszkoli składają deklarację kontynuowania  wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

   

   

  Kryteria rekrutacji

  I etap rekrutacji (kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe)

  Kryterium

  Uwagi

  Wielodzietność rodziny kandydata

   

  Wymagane oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  Niepełnosprawność kandydata

  wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

  wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

   

   

   

  II etap rekrutacji (kryteria lokalne) *

  Kryterium

  Liczba punktów

  Uwagi

  (1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko: pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie stacjonarnym.

  30

  Wymagane:

  - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zgłoszeniu pracownika do ZUS-u wraz z adnotacją, że pracownik nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym,

  - zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym,

  - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

  (2) Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko: rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa

  30

  Wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu informatycznego administracji podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.

  (3) Jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Mikołowa

  15

  - WYBRAĆ TYLKO W PRZYPADKU NIE WYBRANIA OPCJI (2) "Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa";

  Wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.

  (4) Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni wskazali we wniosku dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru 

  10

  - zapis we wniosku rekrutacyjnym 

   

  (5) Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego przedszkola 

  10

  Wymagane oświadczenie rodziców lub złożona deklaracja kontynuacji 

   

  (6) Dziecko uczęszczające do Żłobka Miejskiego w Mikołowie lub dziecko na które przyznana jest dotacja z budżetu Gminy Mikołów uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego 

  5

  Wymagane 

  - w przypadku uczęszczania do Żłobka Miejskiego - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Żłobka, 

  - w przypadku uczęszczania dziecka do pozostałych placówek zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do placówki oraz spełnienia kryterium dotacji, 

   

  UWAGA - we wniosku należy zaznaczyć tylko jeden z punktów (2) lub (3) w kryteriach lokalnych.

  * UCHWAŁA NR XVIII/186/2019 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów (DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.9211)

  Terminy rekrutacji

  ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA
  NR 427/18/2020
  Z DNIA 20 STYCZNIA 2020 ROKU

  w sprawie: ustalenia  na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

   Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn.zm.) 

  zarządzam, co następuje:

   §1. Ustala się na rok szkolny 2020/2021 terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego:

  L.p.

  Rodzaj czynności

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

  1.

  Złożenie deklaracji kontynuacji 

  od 03.02.2020 r. do 07.02. 2020 r.

  -

  2.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

  od  10.02.2020 r. do 21.02.2020 r.

  od 04.05.2020 r.
  do 06.05.2020 r.

  3.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 24.02.2020 r. do 09.03.2020 r.

  od 07.05.2020 r.
  do 21.05.2020 r.

  4.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  10.03.2020 r.

  22.05.2020 r.

  5.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  od 11.03.2020 r. do 19.03.2020 r. 

  od 25.05.2020 r.
  do 28.05.2020 r.

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

  20.03.2020.r.

  29.05.2020 r.

  § 3. Kryteria oraz liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała Nr XVIII/186/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 r.

  § 4.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych. 

  § 5. .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

   

   

   

   

   

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
  ul. Konstytucji 3 Maja 40
  43-190 Mikołów
 • 32 2262554

Galeria zdjęć