Nawigacja

Dokumenty Przedszkola

Program profilaktyczny

Przedszkola Nr 3 w Mikołowie

 

Główne cele programu profilaktycznego:

  1. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola.
  2. Promocja zdrowego stylu życia.
  3. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli rodziców wychowanków.

 

CELE l ZADANIA

FORMY REALIZACJI

REALIZACJA

- Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie

- Zachęcanie do mówienia umiarkowanym głosem

- Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu

- nauczyciele, personel obsługi, rodzice

- Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza

- Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę: zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu

- nauczycielki wszystkich oddziałów

-  rodzice

- Wdrażanie dzieci do ubierania się odpowiednio do temperatury

- Uczenie się ubierania odpowiednio do pogody (wykorzystanie zabaw dydaktycznych)

-  personel przedszkola, rodzice

 

- Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków w odpowiednich porach

- Wyrabianie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych

 

- Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji

- nauczycielki w grupach

- Uświadamianie dzieciom konieczności niezbędnych wizyt u lekarza, stomatologa

- Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym, stałego kontrolowania jakości zębów - spotkanie z lekarzem - wycieczka do gabinetu stomatologicznego.

 Uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin (poprzez spożywanie w przedszkolu, własnoręczne
przygotowywanie surówek i zajęcia gospodarcze w "Kąciku przyrody"

- Udział dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Wszystko o zdrowiu", "Biały ząbek"

- zaproszony lekarz

 

- intendent, nauczycielki wszystkich oddziałów

- dyrektor

 

- nauczycielki

- Wyrabianie nawyku mówienia umiarkowanym głosem - unikania hałasu

- Zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie

- Baczna obserwacja wszystkich wychowanków, poznanie warunków życia rodzinnego

 

- prowadzenie "Kart obserwacji" dla każdego dziecka

- Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola

- Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno pedagogicznej

- nauczycielki

- dyrektor

- Zapobieganie atakom niszczycielstwa i umyślnego niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu

- Zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw

- cały personel

- nauczycielki wszystkich grup

- Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy

- Pouczające i częste rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania oraz z ich ofiarami

- nauczycielki wszystkich grup

- Kształtowanie podstawowych wartości społecznych:

szacunek dla drugiego człowieka

szacunek dla życia i zdrowia

rodzina, ojczyzna

przyjaźń, koleżeństwo

- Częste rozmowy z rodzicami

- Zasięganie opinii specjalistów

- Prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacje (pedagogika zabawy)

- Uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności

- Przestrzeganie przez personel i rodziców "Konwencji o prawach dziecka" - (ratyfikacja 21 września 1990 r.) - zorganizowanie zebrania ogólnego dla rodziców

 

- cały personel

- dyrektor

 

- Kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi (z osobami dorosłymi i z rówieśnikami)

- Zapobieganie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe

- Dawanie przykładu osobistego przez nauczycieli i pozostały personel

- Zajęcia wyrównawcze

- Terapia logopedyczna

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- Spotkania ze specjalistami psychologiem, logopedą

- cały personel przedszkola

- nauczycielki

- logopeda

 

- nauczycielki

- dyrektor

- Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym

- Pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze

- Rozmowy z rodzicami

- Prowadzenie zajęć indywidualnych rano i w trzeciej części dnia

- Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- nauczycielki

 

- dyrektor

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Nr 3 im. "Kota w Butach"
    ul. Konstytucji 3 Maja 40
    43-190 Mikołów
  • 32 2262556

Galeria zdjęć